20 czerwca 2022

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych.


     Torfowisko Żegarskie Bagno  o powierzchni około 600 ha. lasów i torfowisk leży w kompleksie leśnym, wypełniając obniżenie rozciągające się miedzy dwoma małymi jeziorami leśnymi Rejsteżerys i Drucieżerys.  Nieckę między jeziorkami od zachodu otacza równina sandrowa, zaś od wschodu i północy wysoczyzna falistej moreny dennej. Obniżenie stanowi równinę zalewową, którą wypełniają haloceńskie utwory torfowe.  

     Na torfowisku wznoszą się gliniaste wyspy grądowe.  Znajdowali tu wytchnienie członkowie ruchu oporu w czasie ostatniej wojny.  Oddział Armii Krajowej zorganizował tutaj stałą bazę. Jednym  z tych miejsc od tamtej pory nazywa się Grądem Klimki.  Nad jeziorem Drucieżerys występuje torfowisko przejściowe.  Południowo - zachodnią część Żegarskiego Bagna zajmują bory bagienne ze starym 100-120 letnim drzewostanem.  W części południowo - wschodniej i północnej powierzchnię około 100 ha. zajmuje torfowisko wysokie o kępiastej strukturze porośnięte,  z rzadka niską sosną i brzozą omszoną.  

     Obydwa dystroficzne jeziorka otoczone są wąskim pasem bezdrzewnego torfowiska, tworząc pływający torfowy pomost. Występuje tutaj wiele gatunków roślin chronionych: rosiczka okrągłolistna i inne. Warstwę mchów tworzy zwarty kobierzec torfowca.  W starszych stadiach sukcesyjnych pojawiają się też gatunki: bagna zwyczajnego, borówki bagiennej, wrzosu.  Spośród fauny spotkać można rożne gatunki zwierząt chronionych.  

     Kompleks torfowiskowo - leśny jest z wielu względów obiektem o dużych walorach naukowych i dydaktycznych.  Ekstensywne rolnictwo, mała gęstość zaludnienia , oddalenie od większych ośrodków przemysłowych , gwarantuje dużą naturalność zbiorowisk roślinnych. Obecność całej serii ekologicznej zbiorowisk leśnych i torfowisk Żegarskiego Bagna pozwala prowadzić badania dotyczące sukcesji od zbiorowisk dystroficznych poprzez mszar torfowy i torfowiska wysokie do borów bagiennych, olsów oraz borów świeżych.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz